ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ និងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យនានារបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េមួយក្រុមបានចុះមកខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក្នុងគោលបំណងបង្ហាញពីគម្រោងផ្លូវតភ្ជាប់ (Connective Road Project)