កម្រងរូបភាពខ្លះៗ នៃសកម្មភាពបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាណត្តិទី៤


នាថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ នេះ គឺជាថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ សម្រាប់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សគ្រប់ថ្នាក់បានរៀបចំដោយត្រៀមជាស្រេចនូវសមាជិកសមាជិការបស់ខ្លួន ព្រមទាំងឧបករណ៍ សម្ភារៈ មធ្យោបាយ អាហារ ហើយនៅតាមបណ្តាស្នាក់ការគណបក្សឃុំ សង្កាត់ទាំង៨៧ នៃក្រុង/ស្រុកទាំង៨ បានធ្វើការជួបជុំ និងមានការដង្ហែរក្បួនតាមគោលដៅដែលបានកំណត់រៀងៗខ្លួន។

18556013_216229582226942_4364579882895402844_n18556043_216229332226967_2437985755909812144_n

18555955_216229302226970_4721230771623464452_n18519541_1577066218973288_4810503434477904325_n

18527998_1577066058973304_7610714863425485884_n18342536_418816315141367_3107255916611883814_n

18519663_418816195141379_8079451141793600313_n18527651_1972857399593040_2402855688971088567_n

18556341_1972855556259891_698007543212270085_n18557313_1533601690048426_8342339960131632658_n

18555900_1533601253381803_6745487314956484828_n18581487_1533601223381806_3093407840130129993_n

18519490_1533600836715178_6701129318739918233_n18622094_1533600340048561_4880091434331161082_n

18581674_1533600213381907_2366027487322224050_n18519725_450144788655775_4845247093643434833_n

18528083_450167501986837_164018159317251856_n18527801_450167408653513_2521118240976264216_n

18555949_450167325320188_5633094244719860987_n