រូបថត០៩ សន្លឹកដ៏ស្រស់ស្អាតនៃផ្លូវជាតិ៤៤ ពីក្រុងច្បារមន ទៅកាន់ស្រុកឱរ៉ាល់


ផ្លូវជាតិ៤៤ ពីក្រុងច្បារមន ទៅកាន់ស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

FB_IMG_1470116174942FB_IMG_1470116183357FB_IMG_1470116143002

FB_IMG_1470116163366FB_IMG_1470116146404FB_IMG_1470116156588

FB_IMG_1470116159882FB_IMG_1470116153312FB_IMG_1470116168555