វគ្គបំប៉នគ្រូឧទ្ទេសនាមក្រុងស្រុក


គណៈឃោសនាអប់រំខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានបើកវគ្គបំប៉នគ្រូឧទ្ទេសនាម ដែលមានសមាសភាពមកពីក្រុងស្រុកទាំង8 ចំនួន40នាក់ ស្រី6នាក់ សមាសភាពនេះសុទ្ធតែជាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងបក្ស ក្នុងរដ្ឋ ដែលត្រូវតែងតាំងជាមន្រ្តីគណៈឃោសនាអប់រំនៅថ្នាក់ក្រុងស្រុក តាមសេចក្តីកំណត់លេខ03/16សណ,គក ចុះថ្ងៃទី4/5/2016, ការបើកវគ្គមានរយៈពេល3ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី26 ដល់28 ខែឧសភា ឆ្នាំ2016។

FB_IMG_1464434544637

FB_IMG_1464434567893 FB_IMG_1464434726342 FB_IMG_1464434559968 FB_IMG_1464434765266 FB_IMG_1464434758615 FB_IMG_1464434704653 FB_IMG_1464434581881

FB_IMG_1464434551692