កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារខែមីនា និងទិសដៅខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦


កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារខែមីនា និងទិសដៅខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ របស់គណបក្សប្រជាជនខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ឆាយ ថន ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

FB_IMG_1460210077127 FB_IMG_1460210086902