សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការត្រៀមរៀបចំទីក្រុងស្អាត ក្រោមប្រធានបទ ទីក្រុងខ្ញុំស្អាត សុខសុវត្ថិភាពល្អ ទេសចរណ៍មានកំណើន


FB_IMG_1455765406944-1 FB_IMG_1455765411550-1 FB_IMG_1455765423770-1