វគ្គអប់រំនយោបាយជំនាន់ទី៧


វគ្គអប់រំនយោបាយជំនាន់ទី៧ ដែលត្រវសិក្សារយៈពេល៣ថ្ងៃ  របស់គណបក្សខេត្តបានចាប់ផ្តើមហើយនៅថ្ងៃនេះ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម យឹម សុខុម ប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំ អនុប្រធានគណបក្សខេត្ត និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមសរុបចំនួន ១៧៤ នាក់ ស្រី ៤៣នាក់។

FB_IMG_1455764561347 FB_IMG_1455764567517 FB_IMG_1455764571726 FB_IMG_1455764599135