កិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការ​ផ្សព្វផ្សាយ​សេចក្តី​សម្រេច ស្តីពី​ការ​បង្កើត គណៈ​បញ្ជា​ការ​ដឹកនាំ ជំរុញ​រៀប​ចំកែ​សម្រួល ពង្រឹក​ក្រុមបក្ស និងគ្រប់​គ្រងសមា​ជិកបក្ស