ពិធីបើកវគ្គអប់រំនយោបាយគណបក្សខេត្ត ជំនាន់ទី៦


ពិធីបើកវគ្គអប់រំនយោបាយគណបក្សខេត្ត ជំនាន់ទី៦ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម យឹម សុខុម អនុប្រធានគណៈ​កម្មា ធិការ​បក្សខេត្ត និងជាប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំគណបក្សខេត្ត នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ សិក្ខាកាម​ដែល​ត្រូវ​ចូលរួមក្នុងវគ្គមានចំនួន ១២២ រូប ស្រី១៤ រូប។

photo 3  photo 5

photo 2