សារថ្វាយព្រះពររបស់ សមេ្តចអគ្គមហាសេនាបតីតេេជា និងលេាកជំទាវកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ក្រាបថ្វាយបង្គំទូលថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសមេ្តចព្រះបរមនាថ នរេាត្តម សីហមុនី


image