ពិធីប្រជុំផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ ការងារចាត់តាំងកសាងគណបក្ស ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សោម សឿន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល ជាប្រធានគណៈចាត់តាំងនៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល


រសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅមន្ទីគណបក្សខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានធ្វើពិធីប្រជុំផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ ការងារចាត់តាំងកសាងគណបក្ស ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សោម សឿន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល ជាប្រធានគណៈចាត់តាំងនៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល ឯកឧត្តម វីុ សំណាង សមាជិកគណៈកម្មាធិការ កណ្តាល និងជាប្រធានគណបក្សខេត្ត និងមានការចូលរួមពីសមាជិកអចិន្រ្តៃយ៍គណបក្សខេត្ត ប្រធាន អនុប្រធាន និងសមាជិកគណបក្សក្រុង ស្រុក ប្រធាន អនុប្រធានគណៈសាខាបក្សមន្ទីរជុំវិញខេត្ត,ប្រធាន អនុប្រធានស្ថាប័នជំនួយការរបស់គណបក្សខេត្ត សរុបចំនួន ៣១៤នាក់។
photo_2018-03-29_17-06-27 (3)
70-246
http://www.pass4lead.com
photo_2018-03-29_17-06-27

photo_2018-03-29_17-06-29

photo_2018-03-29_17-06-29 (2)

photo_2018-03-29_17-06-28

photo_2018-03-29_17-06-29 (4)

photo_2018-03-29_17-06-28 (3)

photo_2018-03-29_17-06-29 (3)

photo_2018-03-29_17-06-28 (2)

photo_2018-03-29_17-06-27 (2)