សារ​លិខិត​អប​អរ​សាទរ របស់​សមេ្តច​អគ្គ​មហា​សេនា​បតី​តេជេា ហ៊ុន សែន ជូនចំពេាះឯកឧត្តម សាយ ឈុំ


image