សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុម ការងារតាមដានស្រង់របាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ និង​សំណូមពរ​នានា​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ ដែល​ផ្ញើរ​កម​កាន់​គេហទំព័រ សម្តេច​នាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តី


scnkhat scnkhat1