ពលរដ្ឋស្រុកថ្គង ជិត៣ពាន់នាក់ ថ្លែងអំណរគុណ លោក ហ៊ុន ម៉ានី ដែលចាត់ក្រុមគ្រូពេទ្យចុះព្យាបាលជំងឺ ជូនពួកគាត់ដល់គេហដ្ឋាន និងស្នើឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យ ចុះមកជួយឲ្យបានញឹកញាប់​