សូមអញ្ជើញមកទស្សនាឧទ្យានជាតិគីរីរម្យក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ នាថ្ងៃឈប់សម្រាក