សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលភារកិច្ច និងចាត់តាំងក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តកំពង់ស្ពឺ


IMG-20160419-WA0004