លិខិតអបអរសាទ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ដែលមហាសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអាស៊ី បោះឆ្នោតជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអាស៊ី


FB_IMG_1456630259815