សេចក្តីណែនាំស្តីពីការដោះស្រាយ បញ្ហា សំណូមពរ របស់ប្រជាពលរដ្ឋ តាមរយៈFaceBook សម្តេច


FB_IMG_1455033118536